โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสนแสบ วัดบางน้ำเปรี้ยว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแสนแสบ วัดบางน้ำเปรี้ยว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

เป็น 1 ใน 88 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 24.0 ล้านบาท ความยาว 165 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ